Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

LUYỆN THI LỚP 10 CÓ KEY_2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Mai Đức Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:41' 10-04-2011
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 334
Số lượt thích: 0 người
Đề số 2
I - Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (0,2)
1. A. claimed B. warned C. occurred D. existed
2. A. health B. appear C. ready D. heavy
3. A. tidal B. sight C. mineral D. describe
4. A. though B. throw C. through D. thought
5. A. thunder B. erupt C. trust D. pull
II – Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. (0,2)
6. I can’t understand the French visitors. I wish I________French.
A. knew B. will know C. know D. have known
7. The church________about 100 years ago.
A. is built B. was built C. will be built D. has been built
8. People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.
A. whose B.who C. which D. where
9. ________I was really tired , I couldn’t sleep.
A. Even though B. So C. Therefore D. Because of
10. Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.
A. Although B. So C. Therefore D. However
11. I suggest________some money for poor children.
A. raise B. to raise C. raised D. raising
12. She asked me if I________a laptop computer the following day.
A.buy B. will buy C. bought D. would buy
13. I ________telephone her if I knew her number.
A. would B. have to C. will D. shall
14. Honda motorbikes________in Viet Nam.
A. produce B. will produce C. are produced D. would be produced
15. We have learnt English________2001.
A. for B. since C. in D. during
16. We________already________Huong Pagoda.
A. were…seeing B. have…seen C. are…seeing D. will…see
17. All the houses in the area________immediately.
A. has to rebuilt B. had to rebuild C. have to be rebuilt D. have to rebuild
18. If he________soon, he might miss the train.
A. isn’t coming B. doesn’t come C. won’t come D. didn’t come
19. Mr. Long said that he________in Ho Chi Minh City.
A. lived B. is living C. has lived D. will live
20. Your sister works in a foreign company, ________she?
A.isn’t B. didn’t C.wasn’t D. doesn’t
III- Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. (0,2)
21. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
A B C D
22. Mr. Thach who sing English songs very well is my teacher of English.
A B C D
23. My father asked us not to spending too much time playing computer games.
A B C D
24. Ba can play the piano better more than his friends can.
A B C D
25. We can save nature resources by using solar energy.
A B C D
IV - Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30. (0,2)
Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen.
A supermarket is different (27)___________other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed
No_avatar

Đề luyện thi của lớp này cũng khá là khó đấy nhỉ?

 

 

Dự án iris garden mỹ đình

Ruby City Long Biên

 

Athena Fulland Nguyễn Xiển

 
Gửi ý kiến

Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
Google Groups
Đăng ký vào E-learning Lam Dong
Email:
Ghé thăm nhóm này