Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 20/11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thái
Ngày gửi: 10h:19' 15-11-2017
Dung lượng: 7.1 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Đà Loan
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
ÁP DỤNG TỪ 20/11/2017
8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO Toán-C Uyên Sinh-C Tiến Văn-C Bền Toán-T Sóng Sử-C Hiền Toán-C Thắm Tin - T Nguyên Anh - C Vân Nhạc - T Đom Anh-C Sương
2 Lý-C Yến TD-T Them TD - T Hiếu Sinh- C Huế Văn-C Loan Sử - C Hường Văn- C Nguyên Anh - C Trúc Hóa - C Thân Anh-C Sương MT-C Hiền Văn-C Bền Sinh-C Tiến TD-T Thành Tin - T Nguyên CD-C Hương Toán-C Thắm Anh-C Hạnh Toán-T Sóng
3 Anh - C Trúc Văn- C Nguyên CD-C Bền Sử - C Hường TD-T Them Văn - C Hương TD - T Hiếu Toán - C Trâm Toán- T Quân CD-C Hương Anh-C Hạnh Toán-C Thắm Lý-C Diễm Sinh-C Tiến Văn - C Hạnh Anh-C Sương TD-T Thành Toán-T Sóng Văn-C Bền
4 Sinh- C Huế Văn- C Nguyên Anh - C Trúc Toán- T Quân Sử - C Hường Hóa-T Thanh Toán - C Trâm Văn-C Sâm Văn - C Hương Sinh-C Tiến Văn-C Sâm Anh-C Hạnh Anh-C Sương Lý-C Tuyền Văn - C Hạnh Toán-C Thắm Lý-C Diễm Tin - T Thái TD-T Thành
5 Văn- C Nguyên Anh - C Trúc Địa - C Trang MT-C Hiền Toán - C Trâm Toán- T Quân Hóa-T Thanh Văn-C Sâm Văn - C Hương CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
Thứ 3 1 Văn- C Nguyên Toán- T Quân Nhạc - T Đom CD-C Bền Lý-C Tuyền TD - T Hiếu Anh - C Vân Địa - C Trang Lý-T Dương Nhạc - T Đom Địa - C Trang Sử-C Hiền MT-C Hiền Anh-C Sương CN-C Dung Sinh-C Tiến Địa-T Thanh Văn-C Loan Lý-C Diễm
2 Văn- C Nguyên MT-C Hiền CN - C Diễm Tin - T Thái CD-C Bền Anh - C Vân Tin - T Nguyên TD - T Hiếu Toán- T Quân MT-C Hiền Lý-C Tuyền CD-C Hương Anh-C Sương Văn-C Bền Sinh-C Tiến Sử-C Hiền Sinh-T Sơn Văn-C Loan CN-C Dung
3 Toán- T Quân Văn- C Nguyên Tin - T Thái Anh - C Vân CN - C Diễm Văn - C Hương CN-C Tuyền Toán - C Trâm TD - T Hiếu Anh-C Sương Nhạc - T Đom CN-C Dung CD-C Hương Văn-C Bền Lý-C Diễm Địa-T Thanh MT-C Hiền Sử-C Hiền Sinh-T Sơn
4 Anh - C Trúc CD-C Bền Toán - C Trâm CN - C Diễm Anh - C Vân Văn - C Hương Văn- C Nguyên Lý-C Tuyền Tin - T Nguyên TD-T Them CD-C Hương Văn-C Bền CN-C Dung Nhạc - T Đom Địa-T Thanh Lý-C Diễm Sử-C Hiền Sinh-T Sơn Anh-C Sương
5 CD-C Bền Tin - T Thái Anh - C Trúc Lý-C Tuyền Toán - C Trâm Lý-C Yến Văn- C Nguyên Tin - T Nguyên Văn - C Hương CN-C Dung TD-T Them Nhạc - T Đom Văn-C Bền CD-C Hương Sử-C Hiền Anh-C Sương Anh - C Vân Lý-C Diễm Địa-T Thanh
Thứ 4 1 Sinh- C Huế Anh - C Trúc Toán - C Trâm TD - T Hiếu Tin - T Thái Anh - C Vân Địa - C Trang Hóa - C Thân Toán- T Quân Toán-C Uyên Sinh-C Tiến Toán-C Thắm Toán-T Sóng Tin-T Huy Tin - T Nguyên Văn - C Hạnh CN-C Dung MT-C Hiền Văn-C Bền
2 Anh - C Trúc Sinh- C Huế Tin - T Thái Văn - C Hạnh Toán - C Trâm Toán- T Quân TD - T Hiếu Văn-C Sâm Anh - C Vân Sinh-C Tiến CN-C Dung TD-T Thành Tin-T Huy Toán-T Sóng Toán-C Thắm Văn - C Hạnh Anh - C Vân CD-C Hương Văn-C Bền
3 MT-C Hiền Hóa - C Thân Văn - C Hạnh Toán- T Quân Địa - C Trang Sinh-T Hiệp Toán - C Trâm Sử - C Hường CD-C Sâm CN-C Dung Toán-C Thắm Văn-C Bền Địa - C Trang MT-C Hiền TD-C Phương Sinh-C Tiến Tin-T Huy TD-T Thành CD-C Hương
4 Toán- T Quân Tin - T Thái Văn - C Hạnh Anh - C Vân Hóa - C Thân CD-C Sâm Sinh-T Hiệp Toán - C Trâm Địa - C Trang Địa - C Trang Tin-T Huy Anh-C Hạnh Sinh-C Tiến Văn-C Bền MT-C Hiền Toán-C Thắm Nhạc - T Đom CN-C Dung Toán-T Sóng
5 Tin - T Thái Toán- T Quân Hóa - C Thân Địa - C Trang Anh - C Vân Văn-C Sâm Anh-C Hạnh Tin-T Huy Văn-C Bền CN-C Dung Sinh-C Tiến MT-C Hiền Toán-C Thắm Toán-T Sóng Nhạc - T Đom
Thứ 5 1 TD-T Them CN - C Yến Văn - C Hạnh Sử - C Hường Nhạc - T Đom Toán- T Quân Địa - C Trang MT-C Hiền TD - T Hiếu Toán-C Uyên Toán-C Thắm Sinh-C Tiến Sử-C Hiền Văn-C Bền Anh-C Hạnh Anh-C Sương Văn-C Loan Toán-T Sóng Địa-T Thanh
2 Toán- T Quân Lý-C Yến Sinh- C Huế Văn - C Hạnh Hóa - C Thân Địa - C Trang Sử - C Hường TD - T Hiếu MT-C Hiền Tin-T Huy CN-C Dung Toán-C Thắm TD-T Thành Toán-T Sóng CD-C Hương Nhạc - T Đom Địa-T Thanh Văn-C Loan Văn-C Bền
3 Hóa - C Thân Địa - C Trang MT-C Hiền Tin - T Thái Sinh- C Huế Lý-C Yến Toán - C Trâm Văn-C Sâm Toán- T Quân Toán-C Thắm TD-T Thành CD-C Hương Địa-T Thanh Tin-T Huy
4 CN - C Yến Toán- T Quân Toán - C Trâm Hóa - C Thân Tin - T Thái Văn - C Hương CD-C Sâm Tin - T Nguyên Sinh- C Huế
5 Tin - T Thái Sinh- C Huế Hóa - C Thân Toán- T Quân Toán - C Trâm MT-C Hiền Lý-C Yến CD-C Sâm Văn - C Hương
Thứ 6 1 Địa - C Trang Hóa - C Thân Lý-C Tuyền Văn - C Hạnh Sinh- C Huế Hóa-T Thanh Anh - C Vân Toán - C Trâm Sử - C Hường Toán-C Uyên Văn-C Sâm Toán-C Thắm Văn-C Bền Anh-C Sương Văn - C Hạnh CN-C Dung Tin-T Huy Anh-C Hạnh Sử-C Hiền
2 Hóa - C Thân TD-T Them Sử - C Hường Văn - C Hạnh Anh - C Vân Địa - C Trang Hóa-T Thanh Sinh- C Huế CN-C Tuyền Anh-C Sương Văn-C Sâm Tin-T Huy Văn-C Bền CN-C Dung Anh-C Hạnh Văn - C Hạnh Toán-C Thắm Sử-C Hiền TD-T Thành
3 Văn- C Nguyên Nhạc - T Đom Văn - C Hạnh Anh - C Vân CN - C Diễ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
Google Groups
Đăng ký vào E-learning Lam Dong
Email:
Ghé thăm nhóm này