Website liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thinghiem1.swf Thinghiem2.swf Hinh.swf Hinh.swf Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv DSC_2848.jpg DSC_2853_1.jpg DSC_2849.jpg DSC_2841.jpg DSC_2840.jpg 20170825_142414.jpg 20170825_142303.jpg 20170825_142642.jpg 20170825_143116.jpg 20170825_143626.jpg 20170825_142642.jpg 20180126_153735.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỨ 12/11/2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Thái
  Ngày gửi: 08h:27' 10-11-2018
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG
  TRƯỜNG THCS ĐÀ LOAN THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019
  ÁP DỤNG TỪ 12/11/2018
  Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6
  Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ CN-C Yến Sử-C Hường Toán-T Sóng Toán-T Trung CN-C Dung Toán - C Uyên Anh-C Hạnh Tin-T Huy Sinh-T Hiệp Anh-C Trúc
  2 Văn-C Nguyên Sử-C Hường Lý-C Yến Hóa-C Thân Toán-C Thắm Tin-T Thái Tin-T Nguyên Sinh-C Tiến TD-T Them Sử-C Hường GDCD-C Hương Văn-C Bền Anh-C Hạnh Toán-T Trung Địa-C Trang Toán-T Sóng Anh-C Trúc Tin-T Huy Sinh-T Hiệp
  3 Anh-C Trúc CN-C Tuyền Toán-T Quân Anh-C Vân Tin-T Thái TD-T Them Địa-T Thanh Toán C Trâm Sử-C Hường Văn-C Loan Văn-C Sâm Văn-C Bền GDCD-C Hương Anh-C Trúc Anh-C Hạnh Địa-C Trang CN-C Dung Toán-T Sóng TD-T Thành
  4 Toán C Trâm Anh-C Vân Địa-C Trang Văn-C Sâm Anh-C Trúc Toán-C Thắm CN-C Dung Tin-T Nguyên Địa-T Thanh Toán-T Quân Sinh-C Huế Nhạc-T Đom Văn-C Sâm GDCD-C Trang TD-T Hiếu Văn-C Loan Lý-C Diễm TD-T Thành Sử-C Hiền
  5 Sinh-C Huế Lý-C Tuyền GDCD-C Trang Tin-T Nguyên Địa-T Thanh CN-C Dung Toán C Uyên Văn-C Hạnh Anh-C Vân Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Thứ 3 1 Địa-C Trang GDCD-C Trang Hóa-C Thân Văn-C Sâm Sử-C Hiền Nhạc-T Đom Sinh-C Tiến Sử-C Hường Văn-C Hạnh Hóa-C Thân Văn-C Sâm CN-C Diễm Anh-C Hạnh Anh-C Trúc Sinh-C Tiến Toán-T Sóng Sử-C Hiền Văn-C Loan Tin-T Huy
  2 Hóa-T Thanh Văn-C Hương Anh-C Vân Địa-C Trang GDCD-C Trang Sử-C Hiền Sử-C Hường Nhạc-T Đom Sinh-C Tiến Anh-C Hạnh Hóa-C Thân Toán-T Sóng CN-C Diễm Văn-C Bền Sử-C Hiền Tin-T Huy Sinh-C Tiến Văn-C Loan Anh-C Trúc
  3 GDCD-C Trang Địa-C Trang Văn-C Hương CN-C Tuyền Anh-C Trúc MT-C Phương Địa-T Thanh Anh-C Vân Toán C Trâm Sử-C Hường CN-C Yến Văn-C Bền Sử-C Hiền Tin-T Huy Anh-C Hạnh TD-T Thành Văn-C Hạnh Anh-C Trúc Văn-C Loan
  4 Anh-C Trúc Hóa-T Thanh Sử-C Hường TD-T Hiếu Lý-C Diễm GDCD-C Trang MT-C Phương Toán C Trâm Anh-C Vân GDCD-C Hương Anh-C Hạnh Hóa-C Thân Tin-T Thái Lý-C Diễm Văn-C Bền Sinh-C Tiến TD-T Thành Toán-T Sóng Văn-C Loan
  5 CN-C Tuyền MT-C Phương Địa-C Trang Anh-C Vân Tin-T Thái Lý-C Diễm Toán C Uyên Địa-T Thanh Sử-C Hường TD-T Thành Sử-C Hường GDCD-C Hương Hóa-C Thân Sinh-C Tiến MT-C Phương Văn-C Loan Toán-T Sóng Tin-T Huy Nhạc-T Đom
  Thứ 4 1 Sử-C Hường Sinh-C Huế Hóa-C Thân Tin-T Nguyên TD-T Them Nhạc-T Đom Sinh-C Tiến Toán C Trâm Nhạc-T Đom Tin-T Thái Lý-C Yến Sinh-C Huế Sinh-T Sơn Địa-C Trang Toán - C Uyên Anh-C Hạnh Anh-C Trúc MT-C Phương Toán-T Trung
  2 TD-T Them Toán-C Thắm Sinh-C Huế Sử-C Hường Sinh-T Sơn Văn-C Nguyên Anh-C Vân Địa-T Thanh Tin-T Nguyên CN-C Yến Nhạc-T Đom Tin-T Thái Địa-C Trang Toán-T Trung Anh-C Hạnh Sinh-C Tiến Toán-T Sóng Anh-C Trúc MT-C Phương
  3 Toán C Trâm Tin-T Nguyên Văn-C Hương Sinh-C Huế Toán-C Thắm Anh-C Vân Nhạc-T Đom TD-T Them Địa-T Thanh Lý-C Yến Hóa-C Thân Anh-C Hạnh Toán-T Trung TD-C Phương Sinh-C Tiến Nhạc-T Đom MT-C Phương Toán-T Sóng TD-T Thành
  4 Sinh-C Huế Văn-C Hương Anh-C Vân Toán-T Quân MT-C Phương Toán-C Thắm Tin-T Nguyên Sử-C Hường Toán C Trâm Anh-C Hạnh Toán-T Quân Hóa-C Thân Tin-T Thái Sinh-C Tiến Nhạc-T Đom MT-C Phương CN-C Dung Văn-C Loan Địa-C Trang
  5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Toán-T Quân Tin-T Thái Địa-C Trang Hóa-C Thân MT-C Phương Tin-T Huy Toán-T Sóng Sinh-C Tiến CN-C Dung Văn-C Loan
  Thứ 5 1 Văn-C Nguyên Địa-C Trang TD-T Hiếu Sinh-C Huế Toán-C Thắm TD-T Them Toán C Uyên Văn-C Hạnh Anh-C Vân Văn-C Loan Anh-C Hạnh Sử-C Hiền Lý-C Diễm Văn-C Bền CN-C Dung Toán-T Sóng Địa-C Trang Anh-C Trúc Toán-T Trung
  2 Toán C Trâm Toán-C Thắm Tin-T Nguyên Lý-C Yến Văn-C Nguyên Anh-C Vân TD-T Them CN-C Dung Văn-C Hạnh Văn-C Loan Địa-C Trang Anh-C Hạnh Sử-C Hiền Toán-T Trung Văn-C Bền CN-C Dung Toán-T Sóng Nhạc-T Đom Tin-T Huy
  3 Lý-C Yến TD-T Hiếu Văn-C Hương Địa-C Trang Văn-C Nguyên Địa-T Thanh Văn-C Hạnh Anh-C Vân MT-C Phương Địa-C Trang Toán-T Quân Toán-T Sóng Anh-C Hạnh
  4 Địa-C Trang Hóa-T Thanh Văn-C Hương Toán-T Quân CN-C Dung Sử-C Hiền Văn-C Hạnh MT-C Phương Toán C Trâm
  5 MT-C Phương Văn-C Hương Toán-T Quân Văn-C Sâm Nhạc-T Đom Văn-C Nguyên Anh-C Vân Toán C Trâm Lý-C Diễm
  Thứ 6 1 TD-T Them Lý-C Tuyền Sinh-C Huế GDCD-C Trang Sinh-T Sơn Toán-C Thắm Văn-C Hạnh Anh-C Vân CN-C Dung Văn-C Loan Văn-C Sâm Lý-C Diễm Sinh-T Sơn Sử-C Hiền Văn-C Bền Anh-C Hạnh Anh-C Trúc Địa-C Trang Sinh-T Hiệp
  2 Hóa-T Thanh Sinh-C Huế CN-C Tuyền Toán-T Quân Văn-C Nguyên Sinh-T Sơn Anh-C Vân TD-T Them GDCD-C Trang Toán-T Quân Văn-C Sâm CN-C Diễm Nhạc-T Đom Anh-C Trúc Văn-C Bền Tin-T Huy GDCD-C Trang Sinh-T Hiệp Văn-C Loan
  3 Tin-T Nguyên Toán-C Thắm MT-C Phương Văn-C Sâm Địa-T Thanh Anh-C Vân Lý-C Diễm GDCD-C Trang Văn-C Hạnh Sinh-C Huế Toán-T Quân Anh-C Hạnh Toán-T Trung Tin-T Huy GDCD-C Trang CN-C Dung Nhạc-T Đom Văn-C Loan Anh-C Trúc
  4 Văn-C Nguyên Tin-T Nguyên Toán-T Quân Vă
   
  Gửi ý kiến

  Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

  Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
  Google Groups
  Đăng ký vào E-learning Lam Dong
  Email:
  Ghé thăm nhóm này